Primo 8.2-1

Primo 8.2-1

Fronius Symo 8.2 kW 3 Phase 2 MPPT Grid Connect (Symo 8.2-3-M (AS4777-2 2020))